Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία για πρόσληψη 14 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων από την ΚΕΔΑ για τους Βρεφικούς Σταθμούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου όπως όριζε η προκήρυξη.

Την Τετάρτη 3η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 και μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, συνήλθε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με τίτλο : «Έγκριση σύστασης επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού για τους Βρεφικούς Σταθμούς, για την πρόσληψη 14 (Δέκα τέσσερα) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφικούς Σταθμούς, στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021».

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή – πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού έγινε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκεκριμένη Ανακοίνωσή του ΑΣΕΠ ΣΟΧ1/2020 και στο παράρτημα του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ανακοίνωση από τον ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων η υπηρεσία θα αναρτήσει στα καταστήματα των γραφείων τόσο του Δήμου όσο και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου ΚΕΔΑ όσο και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων άρχεται μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης τόσο στο κατάστημα της Επιχείρησης όσο και στον Δήμο αλλά και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , και θα διαρκέσει 10 ημέρες.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το πρακτικό της ΚΕΔΑ καθώς και τους πίνακες υποψηφίων.

Back to top