Πρόσληψη 10 ατόμων για τους βρεφικούς Σταθμούς

Η ΚΕΔΑ προκειμένου να καλύψει επείγουσες ανάγκες των βρεφικών σταθμών με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και τη διασπορά του κορωνοϊού CΟVID-19, σύμφωνα να με υπ’ αρ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών» προσλαμβάνει δέκα (10) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και για συγκεκριμένες ειδικότητες.

Δείτε – τυπώστε την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Διαβάστε, αναλυτικά την ανακοίνωση της ΚΕΔΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ την οποία και θα την βρούν αναρτημένη μαζί με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΑ www.kedaspropyrgos.gr και θα πρέπει να την αποστείλουν έως και την Δευτέρα 25/01/2021 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της Κ.Ε.Δ.Α. (kedaspopyrgou@gmail.com) υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση. πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»

4. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία να δηλώνουν ότι: «Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που αιτούνται.

5. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).

Back to top