Προκήρυξη διαγωνισμού για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών του Δήμου Ασπροπύργου, συνεχίζουν τη δράση τους. Για το σκοπό αυτό η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα «Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης ΚΔΑΠ» «ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», το Π.Ε.Π. και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., (Απόφαση Ένταξης και κωδικό ΟΠΣ στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ βάσει της υπ΄αριθμ. 5046055, καθώς και με την με αριθμ 8 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωή» για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 , και ώρα 11.00 π.μ, η οποία είναι και η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης επί της οδού Ιωάννη Στεφανή 7, Ασπρόπυργος.

Προσφορά που υποβάλλεται μετά την παραπάνω ώρα λήξης δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού στα δύο αρχεία.

Τα έγγραφα μπορείτε να βρείτε και στην ενότητα “ΕΝΤΥΠΑ”.

Back to top