Διαγωνισμός για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ

Συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης ΚΔΑΠ», προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 και 117 του Ν.4412/2016. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ και αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται στην αριθμ. 10/2021 τεχνική μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης επί της οδού Ιωάννη Στεφανή 7, Ασπρόπυργος.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, εδώ.

Back to top