Διαγωνισμός για τη λειτουργία των Βρεφικών Σταθμών

Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στους Βρεφικούς Σταθμούς τους Δήμου Ασπροπύργου αναρτά η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΑ). Ο διαγωνισμός γίνεται με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», προϋπολογισμού 74.000,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σε ευρώ. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται στην αριθμ. 33/2020 τεχνική μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 , και ώρα 10.00 π.μ, η οποία είναι και η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης επί της οδού Ιωάννη Στεφανή 7, Ασπρόπυργος.

Προσφορά που υποβάλλεται μετά την παραπάνω ώρα λήξης δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να δείτε εδώ ή στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».

Back to top