Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 / 2023 της ΚΕΔΑ

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου xρόνου δημοσίευσης 20/2023 αριθμό απόφασης του ΔΣ με το πρακτικό της επιτροπής αποτελεσμάτων ΙΔΟΧ της ΣΟΧ1/2023 με τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων με αρ. πρωτόκολλου 1676/20-7-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΨΞ46ΜΩΑΕ-ΑΨΖ)

Επισυναπτόμενα:
101Α.pdf
102Α.pdf
103 ΕΠΙΚ Α.pdf
103Α.pdf
104Α.pdf
105Α.pdf
ΑΠΟΡΥΠΤΕΟΙ Α.pdf

Back to top